SME
Pondelok, 19. august, 2019 | Meniny má Lýdia

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Na Železnej studničke má byť kúpalisko (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku


Hodnoť:   mínus indicator plus

 

zase povrchne dristy..staci si precitat zamwer ktory investor dal na posudenie a vedeli by ste ze velke problemy su s parkovanim pretoze investor navrhol 70 parkovacich miest dole pri cervenom moste kde uz su parkoviska preplnene takze tu je velky problem a nevedia to vyriesit...
k sanatoriu uz predsa chodi autobus 43 pocas celeho roka takze si ten nadpis opravte pretoze ten bus tam ma konecnu...
opat clanom o nicom a same povrchnosti....to radsej nepiste nic
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

podľa mňa to bude tým, že pani Tkáčiková nie je z Bratislavy. Lebo každý jej článok, ktorý si prečítate má rovnaké chyby a to neznalosť miestnych pomerov.
Možno už aj SME píšu redaktori v Indi v rámci znižovania nákladov. :)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Rozsah hodnotenia

Daný PR článok je nepresný bez vyjadrenia, prečo sa daný projekt posudzuje a prečo z pohľadu životného prostredia je vo vzťahu k územiu európskeho významu Vydrica v pôvodne predloženom zámere nepriechodný (vypúšťanie vody z kúpaliska do Vydrice, doprava atď.)

ROZSAH HODNOTENIA

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero“ sa určuje:
§ nulový variant – stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila;
§ variant A – modifikovaný reálny variant na základe nových poznatkov,  limitov územia a opodstatnených pripomienok uplatnených zúčastnenými subjektmi v zisťovacom konaní (zohľadňujúci najmä hydrogeologické a biologické limity, vplyvy navrhovanej činnosti na predmet ochrany ÚEV Vydrica – raka riavového, ale aj kapacitné možnosti dopravnej infraštruktúry a preukazujúci súlad a reguláciu využitia územia podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov);
§ variant B – dopracovaný pôvodný variant v zámere navrhovaný ako variant č. I so štyrmi bazénmi o ploche 434 m2.

2.2 Špecifické požiadavky

Zo stanovísk doručených k predmetnému „zámeru“ a na základe výsledkov zisťovacieho konania vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou:
2.2.1 podrobne posúdiť a vyhodnotiť súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, so záväznými regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia podľa ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe toho vypracovať a posúdiť ďalší modifikovaný reálny variant navrhovanej činnosti, ktorý by bol v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ktorý by vychádzal a zohľadnil nové poznatky a zistené limity územia (variant A uvedený v časti 1);
2.2.2 podrobne zhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na predmet ochrany ÚEV Vydrica – raka riavového a zdokladovať, že navrhovanou činnosťou nedôjde k zhoršeniu už aj tak nepriaznivého stavu tohto chráneného druhu a jeho biotopu;
2.2.3 navrhnúť také zmierňujúce opatrenia v súvislosti s ochranou raka riavového, ktoré minimalizujú riziko narušenia vodných zoocenóz, prípadne navrhnúť kompenzačné opatrenia;
2.2.4 doplniť prehľadnú grafickú prílohu riešeného územia (pre stanovené varianty) s vyznačením prvkov ochrany prírody a krajiny, vrátane územného priemetu území NATURA 2000, výskytu prioritných biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, ale aj prvkov ÚSES; v rámci RÚSES doplniť aj regionálne biocentrum RBc. Č. 13 Železná studnička III. a IV Rybník;
2.2.5 vypracovať doplňujúci dendrologický prieskum s vymenovaním druhov určených na výrub, vrátane riešenia kompenzácie za takýto výrub;
2.2.6 predložiť nový hydrogeologický posudok, ktorý by deklaroval, že odberom a vypúšťaním nebude ovplyvnený režim a kvalita vodného toku Vydrice, s posúdením výdatnosti studne, ako zdroja pitnej vody s následným posúdením jej kapacity na požadované odberné množstvo pre budúce kúpalisko a súčasných odberateľov, ako aj posúdenie vplyvu odberu podzemných vôd na okolité studničky;
2.2.7 posúdiť vplyv čerpania podzemných vôd na hydrologické pomery podzemných vôd pri predpokladanom zvýšení potreby vody s posúdením jej vhodnosti na pitné účely; pri zvýšenom odbernom množstve zo zdroja pitnej vody je potrebné posúdiť potrebu zväčšenia ochranného pásma vodného zdroja;
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

2.2.8 navrhnúť monitorovanie kvality vypúšťaných odpadových vôd z ČOV a z úpravne vody tak, aby bolo zabezpečené vylúčenie ohrozenia zhoršenia kvality povrchových vôd v toku Vydrica;
2.2.9 k predloženému zámeru doložiť stanovisko SHMU;
2.2.10 vypracovať podrobné riešenie úpravy koryta vodného toku vrátane posúdenia jeho vplyvu na navrhované územie európskeho významu „ Vydrica“ (SKUEV0388); doplniť podrobnú situáciu úpravy potoka Vydrica, pozdĺžny profil a tiež priečne profily úpravy potoka, pri premostení umiestnenom vedľa plážového ihriska uviesť: o aké premostenie ide, z akých materiálov, jeho podrobnejší popis a ďalej uviesť, či spĺňa podmienky pre kapacitu koryta v súlade s platnou STN, doplniť údaj, aké bude bezpečné prevýšenie v zmysle platnej STN, podrobnejšie popísať opravu porušených prahov v dne koryta do pôvodného stavu;
2.2.11 doplniť do zámeru popis nakladania so vzniknutým kalom;
2.2.12 doplniť kapacitné predpoklady – počet návštevníkov na deň, názor hygienika na prevádzkovanie areálu, na likvidáciu fekálneho odpadu zo sociálnych zariadení a plánované počty sociálnych zariadení a predpokladaný fekálny odpad na množstvo v závislosti na počet návštevníkov na deň;
2.2.13 doplniť prevádzkové záležitosti – doba otvorenia, trvanie sezóny;
2.2.14 doplniť frekvencie a spôsob vypúšťania a čistenia bazénov; doriešiť vypúšťanie bazénov vzhľadom na povinnosť zabezpečiť chlórovanie vody a doplniť spôsob údržby vody v bazénoch;
2.2.15 doplniť výpočet statickej dopravy v zmysle platnej STN 736110/Z1 s jednoznačnými parametrami;
2.2.16 doložiť komplexne spracovanú dopravnú štúdiu, ktorá preukáže riešenie parkovania vyplývajúce z výpočtu statickej dopravy pre potreby revitalizovaného rekreačného areálu;
2.2.17 riešiť spôsob obmedzenia vjazdu automobilovej dopravy do územia vzhľadom na súčasne platný dopravný režim, pokiaľ výsledkom dopravnej štúdie bude preukázané, že záchytné parkoviská, hlavne na Partizánskej lúke budú dostačujúce, resp. ich prípadným zväčšením sa pokryjú potreby zámeru; pokiaľ bude výsledkom dopravnej štúdie potreba vybudovania nového parkoviska v záujmovom území, je nutné tiež vyhodnotenie jeho vplyvov na životné prostredie, najmä vplyv na ovzdušie, podzemné a povrchové vody, s vyriešením odvodu odpadových vôd z tohto parkoviska (prehodnotiť kapacitné možnosti spomínaných záchytných parkovísk, resp. je nutné navrhnúť ich rozšírenie)a posúdiť vplyv dopravy na rybníky v lokalite Železná studnička (I. - IV.) a tok Vydrica;
2.2.18 preukázať súlad s ustanoveniami pamiatkového zákona a posúdiť vplyv navrhovanej činnosti (variantov) na územie Ochranného pásma nehnuteľných kultúrnych pamiatok v Hornej Mlynskej doline v Bratislave;
2.2.19 v správe o hodnotení vykonať dôslednú analýzu všetkých ďalších pripomienok uplatnených účastníkmi zisťovacieho konania (vrátane zainteresovanej verejnosti) k zámeru a opodstatnené pripomienky v správe o hodnotení zohľadniť;
2.2.20 vytvoriť vhodný súbor kritérií vzhľadom na charakter územia a predmet ochrany a určiť ich dôležitosť na výber optimálneho variantu;
2.2.21 porovnať navrhované varianty a stanoviť poradie ich vhodnosti, resp. navrhnúť optimálny variant a  návrh zdôvodniť.

Komplet zámer a so stanoviskami dotknutých orgánov a účastníkov konania je dostupný tu:

http://eia.enviroportal.sk/det...

PS: A mestská časť Nové Mesto chybne uviedla a uvádza, že projekt je v súlade v územným plánom, podľa stanoviska Magistrátu (ktorý jediný záväzne posudzuje súlad s UP) daný projekt v navrhovaných variantách NIE JE v súlade s UP.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

mišo cital som kompletny zamer a som rad ze si to tu ako prednosta obvodaku ziv, prostredia dal....
estwe treba dodat ze mestske lesy predpokladaju ze v tomto prostredi cize v tejto doline kde je aj cez leto tiez sa bude dat kupat tak max. jeden mesiac a ze maju rozmyslat bud nad parkoviskom priamo v areali kupaliska lebo na ceste mladeze to je nemozne.investor taktiez ziadal aby sa upravil vjazd nad partizansku aj cez pracovny tyzden aby tam k tomu kupalisku cez leto nejazdili auta....

a kedze to jnie je ano v sulade z UP tak predpokaldam ze ani za 2 a pol roku tak nezacnu nic stavat.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Michal,

podľa tohto článku:
http://www.bratislavskenoviny....

... sa navrhuje prístup na kúpalisko pre motoristov, dokonca parkovanie priamo v areáli.

Ako to teda je, neviete?
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Ad. riešenie dopravy

"2.2.16 doložiť komplexne spracovanú dopravnú štúdiu, ktorá preukáže riešenie parkovania vyplývajúce z výpočtu statickej dopravy pre potreby revitalizovaného rekreačného areálu;"

Tomuto bodu nerozumiem. Predsa ak sa raz dohodneme, že objekty (reštaurácia Snežienka, alebo aj zrekonštruovaný bazén) nebudú prístupné pre IAD, parkovanie nie je potrebné riešiť - prístup je peši, na bicykli alebo MHD. Samozrejme predpokladom by bola zmena režimu organizácie dopravy aj počas pracovných dní.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

V projekte sa počítalo s využitím parkoviska dole na Partizánskej lúke a pri Tescu - to však nie je možné pre nedostatočnú kapacitu a pre povinnosť mať parkovacie miesta na základe STN 736110/Z1 pre počet návštevníkov.
Podľa STN je potrebný vždy počet miest na parkovanie.
Podľa ich zámeru sa rátalo s dopravou priamo hore iba zamestnancov (mikrobus) a servisných služieb.
Ten PR článok z BN je teda mylný - oni rátali s parkovaním dole ako som už uviedol (čo však nie je možné - teoreticky jedine ak by dole vybudovali poschodový parkovací dom).
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Nemôžem súhlasiť s takýmto prístupom k riešeniu statickej dopravy. Uplatnením základného výpočtu STN vo všetkých prípadoch by sme dospeli k absurditám, napríklad k potrebe riešiť parkovanie pre IAD pre všetky objekty v meste - či už v rámci pešej zóny, alebo aj v centre mesta, ako sú napríklad prevádzky na Špitálskej, Štúrovej ulici. Parkovacia politika v európskych mestách na západ od nás sa pritom uberá iným smerom.
Samotná STN pripúšťa modifikáciu podľa parkovacej politiky mesta (u nás zatiaľ neexistujúcej).
Pokiaľ viem, tak parkovisko Tesca istú rezervu má. Parkovisko na Partizánskej lúke nie, na druhej strane treba povedať, že parkovanie tu nie je cenovo regulované.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

podla mna

vsetko je lepsie ako to co je tam teraz.ale acat v roku 2014 sakra ved to je vazne divne
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

konečne

sa tam začne niečo robiť. ak by sa celé Slovensko malo riadiť ochranármi, tak žijeme v jaskyniach a umreme od hladu, lebo by sme nemohli ani nič z prírody jesť. Na to sú orgány štátnej správy, aby určili čo je a čo nie je správne. nemôžu sa ochranári stavať ako nadradený orgán štátnej správy. a čo sa týka sanatória, tak nech si pozrú, čo je tam podľa UPI... ak by mali ísť podľa tohto, tak by tam malo vyrásť administratívne centrum, alebo obchodné centrum... ak sa obe strany cesty zrekonštruujú, bude BA o čosi zaujímavejšia.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

50/50

Myslím si, že táto rekonštrukcia by bola super, ale je to predsa len lesopark a vreskot detí by rušil jednak zver a jednak by rušil ľudí v sanatóriu. Preto si myslím, že by sa to nemalo prerábať úplne stačí 1 bazén a hotovo.
Myslím, že tam má pribudnúť 70 parkovacích miest ale kde ? Je asi jedniné miesto v Ba kde nemôžu chodiť autá a takto to chcú zničiť ? Ak teda kúpalisko tak len pre návštevníkov ktorí sú ochotní ísť na toto kúpalisko autobusom.
Myslím tiež, že na železnej studničke je viac podobných chátrajúcich miest. Ako je napríklad: Asi bývalá reštaurácia pri lanovke Snežienka, zrúcané budovy pred rotundou kde sa len môžu zraniť zvieratá na ostrých kusoch pozostatkov zo starého plota, opustené chaty pri rybníku.
Je tu takých veľa.
Bolo by dobré ich zbúrať keďže, podľa mňa nemá mesto na ich rekonštrukciu.
Veľmi to špatí toto krásne miesto ktoré slúži na ujdenie pred stresom a pred problémami aspoň ktoré nás každodenne obklopujú, šport a relax v prírode.
 


Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME Bratislava