SME
Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Ružinov rozhádalo Retro (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

škoda
mali sa pýtať najprv na procesnú stránku 1. dokedy malo mesto doručiť záväzné stanovisko - lehota na vykonanie úkonu? 2. kedy ho mesto doručilo a akým spôsobom? (mohol byť najprv fax a potom do 3 dní list s podpisom) 3. kedy (aj kým) bolo spracované rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením? 4. kedy bolo rozhodnutie ... podpísané starostom? 5. kedy bolo rozhodnutie ... podané na poštovú prepravu? (dovtedy to mohol "zastaviť na základe obsahu záväzného stanoviska) vážnejšie otázky, ktoré sa obyvatelai mali pýtať, sú: 1. ako stavebný úrad zistil, že môže povoliť toľko NP, ak v čase spracovania územného rozhodnutia už bol známy nový územný plán (ciele a zámery územného plánovania, s ktorými musí byť územné rozhodnutie v súlade - § 39 SZ)? 2. ako stavebný úrad zistil, že navrhovaná zmena stavby pred dokončením nevyžaduje zmenu územného rozhodnutia?
VladimirDulla
znamena to, ze UR
na 17. posch je v rozpore zo zakonom, kedze uz bolo zname vyuzitie parcely RETRO ako 202 s max. 4 nadzemnymi podlaziami. Vcera starosta uvadzal, ze mali kladne stanovisko mesta (neviem co to je presne za doklad) v tomto istom case, ked uz bolo zname aj ked nie ucinny novy UP. Vdaka za odpovede na mozno zvedave ale laicke otazky....
Peter Fusek
4 podlažia
To o štyroch podlažiach nie je pravda, s tým musím nesúhlasiť. Nič také územný plán neuvádza, treba si ho lepšie preštudovať. K stabilizovaným územiam je dosť skúpy, keďže neudáva žiadne koeficienty a regulatívy, ktoré by mohli presne zadefinovať nové stavby v takomto území. A je jedno o aké číslo funkcie sa jedná, či 202, alebo iné. Štyri podlažia sú chabý a ešte aj nesprávny argument, o ktorý sa netreba opierať. Lepšie by bolo sa oprieť o iné argumenty, ktoré sa uvádzajú v súčasnom územnom pláne a hovoria v neprospech Retra. Citujem: V STABILIZOVANOM ÚZEMÍ územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie a predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne do 15% celkovej podlažnej plochy existujúcej zástavby v území. Jedná sa v zásade o nadstavby, dostavby a prístavby domov, využitie podkroví, úpravy a dovybavenie vnútroblokových priestorov, výstavbu v prielukách a pod. Merítkom a limitom pre NOVÚ výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie daného územia, ktoré je nevyhnutné pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Prvoradým je zvýšenie kvality prostredia, nielen kvality zástavby, ale aj prevádzkovej kvality. Pokiaľ nový návrh nerešpektuje regulačné prvky, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, je nevyhnutné zabezpečiť spracovanie podrobnejšieho územnoplánovacieho podkladu pre dotknuté stabilizované územie, ktorý preukáže vhodnosť stavebného zámeru z jednotlivých hľadísk: funkčného využitia, kompozície, intenzity využitia, ako aj zhodnotenie jeho dopadov na funkčnosť nadväznej existujúcej zástavby.
Alena Technovská
<< < 1 2 3 > >>

nepíšete podstatné

v časti C.1 zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia úzenmia, kapitola 1.2.3. Výškové stavby bod 1. Východiskové princípy je uvedené, čo sa považuje za výškovú stavbu a v bode 2 . Regulatívy pre lokalizáciu výškových sdtavieb sa ukladá
Expertízne posúdiť každú navrhovanú výškovú satvbu a jej predpokaldané vizuálne hmotovo-priestorové pôsobenie v rámci celomestského obrazu mesta i v rámci obrazu dotknutého územia na základe zakreslenia do panoramatických fotografií z uirčených stanovíšť nejvýznamnejších vyhliadkových bodov ako aj zobrazenia lokálnych kompozičných vzťahov formou vizualizácií, animácií a pod.,
možné dopady výškovvej stavby z hľadioska štrukturálneja funkčno-prevádzkovej vhodnosti situovania objektu v územní, s overením záťaže všetkých druhov technickej infraštruktúry a s preverením zaťaženia lokálnej i celomestskej doépravnej siete,
situovanie jednotlivých výškových budov z hľadiska prínosov pre zvýšenie spoločenskej atraktivity daného kompozičného uzla v rámci špecifík jednotlivých ťažiskových smeerov rozvoja,
otázky bezpečnosti pri umiestnení výškovej stavby z hľadiska zabezpečenia dostatočných rozptylových plôch a ďalších opatrení v mimoriadnych bezpečnostných situáciách.
Na tej istej strane sa píše aj o povinostiach pri lokalizovaní výškových budov v obalovom území a v ostatných ťažiskových priestoroch mesta.
dá sa povedať, že najmenej dve expertízy urobené neboli, resp. jedna urobená bola, ale údajne bola dručená po lehote, ktorú určil stavebný úrad, je to taký zvláštny stav, na jednej strane mal mať expertízny posudok, na druhej strane ho nemal a predsa rozhodol,
V závere bodu 1.2.3. sa píše:
Osobitná požiadavka
Objektivizovať maximálny výškový limit zástavby pre Bratislavu ako aj obmedzenia výšky zástavby vo vzťahu k reliéfu terénu na území mimo vymedzených zón so stanoveným limitom výšky zástavby, na podkalde spracovania "koncepcie umiestňovania výškových stavieb".
Čo myslíte, existuje (bola publikovaná) uvedená koncepcia a objektivizovaný maximálny limit výšky záýstavby pre územnie, do ktorého stavebný úärad umiestnil RETRO?
.
koeficienty sa v záväznej časti ÚPN BA 2007 uvádzajú, konkrétne pre kód 202 je to podiel bytov v území 10 až 30 % celkových nadzemných podlažných plôch,
pri 17 NP je otázne ako je to s týmto podielom, pri zvýšení na 25 NP o iba podlažia s bytmi je to už takmer nemožné, aby bol ten záväzný podiel dodržaný,
.
obsah pojmu stabilizované územie v kombinácii s funkčným určeným plôch tiež dosť výrazne obmedzuje umiestnenie stavby typu RETRO v jeho hraniciach, je viac ako isté, že posúdenie 15 %-nej hranice sa výrazne dotýka územia, ktoré je vyznačené na účely posúdenia,
mňa vždy zaujíma ako stavebný úrad zistil, kde má vyznbčiť hranice posudzovaného územia, prečo pre účely plochy s funkciou občianska vybevnosť lokálneho významu (kód 202) započítal aj plochu s funkciou bývanie vo viacpodlažných bytových domoch (kód 101)?
od čoho odvodzuje svoje oprávnenie postupovať podľa vlastnej voľnej úvahy, ak orgánom územného plánovania je mesto BA v odborných záležitostiach zastúpené pracoviskom s názvom magistrát?
 

 

Ďakujem za doplnenie, pri Retre je potrebné postupovať aj podľa kapitoly o výškových stavbách. Tú som opomenula, keďže som v tých dvoch príspevkoch písala všeobecnejšie o všetkých stabilizovaných územiach. Neznamená to však, že nepíšem podstatné, keďze tie veci sú bohužiaľ jediné, o ktoré sa dá pri posudzovaní rôznych menších projektov oprieť.
.
Na otázku, či existuje (bola publikovaná) koncepcia umiestňovania výškových stavieb v danom území neviem odpovedať. Myslím si, že žiadna taká nie je, keďže o nej nemám žiadne informácie. Môžem sa však mýliť.
.
Percentuálny podiel podlažných plôch bytov v území nepovažujem za koeficienty. Je to síce určitý regulatív, ale len všeobecne platný pre akékoľvek územie 202 (resp. 201). A nepomáha definovať zastavanú plochu, ani výšku podlaží. Myslela som konkrétne regulatívy ako IZP, IPP, KZ a maximálny počet podlaží, ktoré stabilizované územia nemajú. Majú ich iba rozvojové. Aj stabilizované územia by si zaslúžili zadefinovať konkrétne regulatívy, keďže však žiadne nie sú, dá sa pridržiavať iba formulácie, kde územný plán "...predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne do 15% celkovej podlažnej plochy existujúcej zástavby v území." Je tam však slovko "prevažne", a to spôsobuje rozdielne chápanie celého pojmu. Môže dôjsť k vyššej, ale i nižšej intenzite nárastu; toto je však aj medzi odborníkmi na veľmi dlhú a snáď nevyriešiteľnú debatu.
.
Čo sa týka hranice územia, pre ktoré je potrebné počítať spomínaných 15%, tak tú presne vymedzuje regulačný výkres územného plánu. Samozrejme, že nie je možné do toho započítať susedné územie, ani keby malo rovnaké číslo funkcie, nieto ešte odlišné. Ak to spracovateľ projektu vyrátal takto chybne a stavebný úrad mu to uznal, ako správny výpočet, tak je to teda závažná chyba!
.
Na poslednú otázku neviem odpovedať, keďže v týchto právnych veciach nemám prehľad.
 

možné to je

nie je to také jednoduché,
treba posúdiť pomer (podiel) úhrnu podlažnej plochy podlaží s bytmi k úhrnu podlažných plôch nadzemných podlaží, ak by prekročili 30 %, potom by to malo byť v rozpore so zákonom, lebo to nie je v súlade s cieľmi a zámermi vyjadrenými v ÚPN BA 2007,
4 NP sú záväzné pre plochy s kódom 202 iba pre (samostatné) bytové domy, ktoré sú prípustné v obmedzenom rozsahu,
rovnako treba posúdiť, či boli splnené požiadqvky a povinnosti vo vzťahu k umiestňovaniu výškovej stavby, lebo RETRO so 17 NP (odhadom 55 m), určite prevyšuje výškovú hladinu okolitej zástavby (prevažujúca výška atík plochých striech susedných stavieb vo vymedzenom území) o viac ako 1/3,
na základe toho som presvedčený, že s pravdepodbnosťou hraničiacou s istotou bolo ÚR vydané v rozpore so zákonom, minimálne jeho duchom,
 

dakujem velmi pekne obom

urcite pouzijem, pripadne sa poradim, ked pride vyjadrenie KSU k namietkam (pred formulaciou podania na Krajsku prokuraturu)
 

Otázka na otázku:

1. Prečo si myslíte, že pre záväzné stanovisko neplatí koncentračná zásada - existuje predsa jeden termín pre fyzické i právnické osoby, účastníci konania majú taký istý termín ako dotknuté orgány...
3. myslíte na meno referenta, ktorý vypracoval rozhodnutie? Čo sa stakou odpoveďou?
5. Prečo si myslíte, že obsah záväzného stanoviska zavdáva príčinu na zastavenie konania? Stavebný úrad je predsa kompetentný posúdiť umiestnenie stavby podľa platného ÚP a rozhodnúť - i vtedy, keby sa jaho názor rozchádzal so záväzným stanoviskom mesta. Podľa mňa môže rozhodnúť i pri absencii záväzného stanoviska. Myslíte si, že HMB ako dotknutý orgán má inú pozíciu ako orgány vymenované v § 126 stavebného zákona?
 

odpoveď na otázku

ad 1 - nikde som nevyjadril, že pre záväzné stanovisko dotknutého orgáínu neplatí koncentračná zásada,
preto som ako č. 1 písal o lehote na vykonaie úkonu ako takého, pričom adresnosť je podľa mňa na mieste,
mohol som ešte doplôniť otázku, či mesto nepožiadalo o predĺženie stanovenej lehoty, ale to som považoval za zbytočné, lebo ak by to vykonalo, určite by už o tom informovalo v rámci svojich vyjadrení ku kauze RETRO,
ad 3 - je dobré vedieť, kto je ochotný (nie len pred uplynutím lehoty) spracúvať návrh takého rozhodnutia, ktoré je v zrejmom rozpore s právnymi predpismi, resp. kto má osvedčenie o osobitnej spôsobilosti len na okrasu,
ad 5 - miešate dva stavy, neexistenciu (nedoručenie) záväzného stanoviska vôbec a existenciu s obsahom, ktorý sa stavebnému úradu "nepáči", podľa mňa ust. § 126 ods.1 SZ nedáva oprávnenie "kašľať" na obsah záväzného stanoviska, ale právo a zároveň povinnosť preskúmať (posúdiť) ho z hľadiska formálneho a dodržania (neprekročenia) pôsobnosti dotkbnutého orgánu, zverenej zákonom alebo na jeho základe všeobecne záväzným právnym predpisom, podľa môjhoo predsvedčenia ust. § 126 ods.1 SZ treba aplikovať výlučne v súbehju s ust. § 140a a 140b SZ
ako argument mojej úvahy si dovolím uviesť záver ust. § 126 ods.1 SZ
"rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov"
myslím si aj to preto, lebo podľa zákonodarcu správny orgán je obsahom záväzného stanoviska viazaný, ak je záväzné stanovisko principiálne nesúhlasné (záporné) vyjadrenie jedného dotknutého orgánu, potom ho už nemožno zľadiť so záväznými stanoviskami ostatných dotknutých orgánov, ako to predpokladá a požaduje zákonodarca v ust. § 140b ods.1 SZ, čiastočná citácia:
(1) Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.
keďže mesto nemá nadriadený orgán, nie je možné využiť ust. 136 ods.1 v súbehu s ust. § 140b ods. 4,
ak sa nedá vydať rozhodnutie vo veci, ktorým sa vyhovuje návrhu, lebo tomu bránia podmienky ako ich uvádza zákonodarca, asi nezostáva nič iné ako vydať rozhodnutie o zamietnutí návrhu, po nadobudnutí právoplatnosti bude konanie ukončené (zastavené),
 

k postaveniu HMB

nie len si myslím, že má iné postavenie, ale to aj viem,
stačí si pozrieť ust. § 140a ods.2, kde je HMB explicitne uvedené, ktoré z nejakých neznámych dôvodov umožňuje mať v konaniach dvojaké postavenie - aj ako dotknutý orgán, aj ako účastník konania (vlastník nehnuteľnosti)
 

Retro je len príkladom ...

Zrejme sme urobili chybu, keď sme začiatkom volebného obdobia začali s reguláciami jednotlivých zón Ružinova. Možno sa mali začať regulovať územia, ktoré sa navonok ukazovali ako nedotknuteľné, napr. Trávniky, alebo Nivy a nie centrálnu časť Trnávky, ktorá finišuje. Možno, že sa vďaka tomu podarí síce niečo zachrániť, čo nám na Trávnikov a Nivách unikne, alebo dokonca zanikne. Viete, keby sme pri týchto úvahách na začiatku volebného obdobia mali aspoň štatistické údaje zo stavebného úradu o zámeroch výstavby v jednotlivých územných zónach v Ružinove, mohli sme, možno, kvalifikovanejšie rozhodnúť, presnejšie navrhnúť starostovi s čím začneme proces regulácie výstavby v Ružinove. Žiaľ v zastupiteľstve nesedia takí pani ako „vladimíroviadullovia“, sú tam síce dvajatraja páni, ktorí problematike celkom rozumejú, ale vzhľadom na to, že majú v tejto oblasti stavebného podnikania vlastné záujmy, len veľmi ťažko možno od nich očakávať nestrannosť a objektívnosť.
V Ružinove je taký stavebný úrad, ktorý povolí zmenu stavby na základe síce zákonného inštitútu – „zmena stavby pred dokončením“, ale ktorý, nazdávam sa, by mal zo zákona slúžiť na niečo úplne iné než na navýšenie podlažnosti stavby. Nemohli by stavbu navyšovať, keby základy stavby nepočítali s konečným počtom podlaží! Už len z tohto faktu pre mňa vplýva, že stavebný úrad si nevšíma, kto a ako ho chce oklamať, nereguluje pravidlá, nechráni existujúci urbanizmus a o architektúre ani nehovorím. Ak poslanci hlasovaním na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v Ružinove deklarujú nejaký konkrétny zámer ochrany, nie je to žiaľ signál o verejnom záujme pre stavebný úrad, ale spravidla dôvod na to, ako tvrdiť, že oni majú zo zákona predsa iné postavenie ako chrániť záujem obce, že to, čo sa deklaruje verejne, nie je pre túto zostavu stavebného úradu nijako záväzné. V roku 2008 prijalo zastupiteľstvo v Ružinove uznesenie, ktorá nabádalo starostu nenavyšovať Retro viac ako 17 podlaží. Keby sa o toto uznesenie starosta oprel, a žiadosť stavebníka o „zmenu stavby pred dokončením“ zamietol, som presvedčený, že žiadny súd by mestskú časť nemohol zaviazať aby rozhodla inakšie. Ale starosta skonštatoval, že rozhodol a zobral na seba zodpovednosť. V tomto je nepriestrelný. Rozhodol o tom, čo mal právo rozhodnúť, a fakt, že neakceptoval uznesenie zastupiteľstva aj na to mal právo. Musí však počítať s tým, že v nadchádzajúcich voľbách mu možno Ružinovčania vystavia účet.
 

 

Prosím nezosobňovať.
"Zmena stavby pred dokončením" (formou stavebného povolenia) ide nad rámec územného rozhodnutia, t.j. predchádzajúceho rozhodnutia, ktoré ako "najdetailnejší územnoplánovací násroj" už nejako určilo stvárnenie územie; preto odvoalcí orgán by mal rozhodnúť o ZRUŠENÍ takéhoto stavebného povolenia, z dôvodu neodstrániteľnej nezákonnosti v postupe a rozhodovaní stavebného úradu.
 
Hodnoť

 

*** (Všetky príspevky boli zmazané na vlastnú žiadosť autora.)
 
Hodnoť

A to je teda vsetko ?

Sice sa ukazalo, ze Drozd je bezcharakterny ***** ale schodzu (aj ked mu lepilo) prezil v zdravi. A sice drviva vacsina ruzinovcanov je proti navyseni stavby, poniektorym sa chce zvracat z tejto neuveritelnej arogancie, Retro sa bude stavat do vysky 25. poschodi. Za tyzden media na tento problem zabudnu, ziadni investigativni novinari, ktori by sa v tom mohli s uspechom povrtat, sa nenajdu, verejnost sa vrati do svojich teplych obyvaciek, a vsetko bude v poriadku. Drozd sice s odretymi usami, ale zabezpeceny na desiatky rokov dopredu. Standardna slovenska scena !
 

mozno ano, mozno nie

...schodza len mala dat sancu sirsej verejnosti dat spoznat postoje a charakter pana starostu v kauze RETRO. To sa myslim podarilo, ale predsa iba medializacia este nic nevyhrala. Ako bolo uvedene existuje odvolanie na KSU, je tu prokuratura ktora to dodatocne moze preskumat... proste existuju procesne aj obsahove fakty, ktore to mozu zvratit a snad vytvorit (konecne dobry) precedens. Inakade cesta nevedie, iba casto vytahovat ludi von z letargie a obyvaciek , inak to ostane ako pisue Rdim.
 

RE Peter Fusek

Keby boli všetci ako ty a tebe podobný tak Bratislava nemá ani jednu výškovú budovu a stavalo by sa len po 4 poschodie. To by potom len už ta Bratislava vyzerala skutočne "veľkomestsky". Hlavné mesto potrebuje výškové budovy a čím väčšia výška tým lepšie. 25 poschodí nie je žiadna strašná výška. Napríklad NBS má cez 30 poschodí a je to krásna budova. Obydick má 26, budova STV 28 a napríklad CBC 24 poschodí a sú to krásne dominanty Bratislavi. Ja poviem len toľko že jedinú chybu čo spravil starosta mestskej časti je že nedal povolenie na 31 poschodí.
 

mozno by vyskove budovy boli

ale na lepsom mieste, kde bude k nim infrastruktura a hygiena byvania. Pridi sa pozriet, kde a co je RETRO osobne. Tiez mam rad vyskove stavby, ale s rozumom umiestnene, napr. La Defense v Parizi. Alebo pretoze vyskove budovy su krasne, tak si ich postavime aj vedla hradu, ak tam bude volny pozemok? Ale asi to hlavne, ze tu nejde len o vysku ale sposob, akym sa RETRO schvaluje a stavia vo vztahu k moralke a existujucim obyvatelom. Ale to je ina kapitoal
 

musim potvrdit

okolo Retra/byvaleho Jadranu som isiel nedavno po dlhsom case a mimoriadne ma prekvapila mohutnost tej stavby a stiesneny pocit, ktory som mal, aj vzhladom na blizkost panelakov. Posobi to inak ako na vizualizaciach, naozaj je treba to vidiet. A to este stavba len zacina rast. Samotna veza sice bude od panelakov o nieco vzdialenejsia, ale aj tak by takto mohutnej stavbe svedcal vacsi volny priestor okolo, aspon 50-metrove posunutie v smere k Ruzinovskej. Vtedy by to mohla byt dominanta, ktora by sa dala akceptovat (samozrejme, neriesim otazku dopravy, ktora tu bude komplikovana, a to, ze to uz su pozemky patriace niekomu inemu a je na nich skolsky kompex - hovorim len o pozicii vzhladom k dalsim stavbam). Na rozmery, ake tato stavba ma, je to miesto zvolene dost nestastne.
 

 

*** (Všetky príspevky boli zmazané na vlastnú žiadosť autora.)
 

no jasne muoj pekny

treba dat jednu vyskovu budovu na kazdych 5 km stvorcovych, to bude fakt uzasne.
vsetky normalne velkomesta maju vyskove budovy sustredene do jednej - dvoch oblasti, ale my nie, my budeme mat tu Retro, o 3 ulice vedla je ta cinska Gloria, na Nivach Vub a Reavis, pri zvaraci Obydick, pri Kuchajde Polus Towers a Lake side, este ze tu opachu na Sancovej zastavili...Pokial chces obhajovat takyto system stavania vyskovych budov, kde si kazdy starosta potrebuje postavit za svoju peciatku svoj vlastny falicky megapomnik, tak mi ta je luto, ale o koncepcii, vkuse a systemovosti vystavby vies p.r.d.
 
Hodnoť

Najviac ma štve že starší ľudia

čo majú svoje bývanie zaistené ešte lacno z čias socializmu najviac nadávajú na novú výstavbu v meste. Aj nová generácia chce mať svoje bývanie. Zdá sa mi ako by tá staršia generácia závidela mladšej že ta bude bývať v niečom inom ako v paneláku. Čím viac poschodí tým viac moderných bytov. Kdo je proti tomu tak vidí iba seba (staršie ročníky nechcú aby im niečo bránilo vo výhľade z ich okna) a vôbec ich nezaujíma všeobecný prospech nových bytov. Týto starší ľudia by mali byť radi že svoje panelové byty dostali od štátu zdarma alebo za 25 až 45 tisíc korún ako družstevné byty. Dnes si mladý musia za byt zaplatiť milióny a viazať sa hypotékou. Týto starší ľudia sú hrozný a všetko nové im vadí. Bratislava podobne ako všetky veľké a hlavné mestá európy sa bude stavať čím ďalej tým viac do výšky. Proti pokroku a modernej dobe sa nedá ísť.
 

urcite sa neradim medzi starsich

ale toto je do neba volajuce. V prvom rade, proti navrseniu RETRO protestuju od studentov, cez mlade rodiny s detmi az po dochodcov predstavitelia vsetkych rocnikov. Ide tu o zachovanie slusnosti byvania a zdraveho rozumu, aby bolo kde sa cez vikend prejst, nadychnut vzduchu bez toho aby Ta zrazilo auto ci nedal spat ruch velkomesta. Takze otierat sa usta o nasich rodicov je v tomto pripade vystrel do mima. Bratislava musi rast, co sa da mimochod aj rekonstrukciu a nadstavbami existujucich domov, ale samozrejme aj novou kludne aj vyskovou vystavbou. No v uzemi, ktore je na to pripravene, dimezovane a zo vsetkych co k tomu patri (doprava, volny cas, soc. a klut. sluzby atd). Snad mas pravdu, co sa pokroku tyka, ale v tomto konkretnom pripade o ziadny pokrok nejde.
 

 

*** (Všetky príspevky boli zmazané na vlastnú žiadosť autora.)
 

<< < 1 2 3 > >>

Najčítanejšie na SME Bratislava