SME
Sobota, 28. november, 2020 | Meniny má HenrietaKrížovkyKrížovky

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Primátor Ďurkovský: Niektoré mestské časti povoľujú stavby, ktoré mesto neodsúhlasilo (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku


Hodnoť

 

V tom prípade však HMB musí aktívne sa domáhať rešpektovania jeho postavenia ako "dotknutého orgánu" (§ 140a ods. 1 písm. a/, § 140a ods. 2 StavZák), a trvať na tom, že obsah záväzného stanoviska dotknutého orgánu je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona (= pre stavebný úrad) záväzný.
Pravdaže, záväzné stanoviská musia byť jednoznačné a jednosmerné, buď
- súhlas s predloženým návrhom,
alebo
- zamietnutie,
žiadne "súhlasy a podmienkovanie" (podmienečné súhlasy) a požiadavky na prepracovanie - ke´dže územné rozhodnutie sa vydáva na konkrétnu vec/návrh...
 

Reagovať | tibor81 20.11.2008 11:19

Mňa by len zaujímalo,
- aký konkrétny krok v správnom konaní rozumiete pod pojmom "aktívneho domáhania sa "
- kto je podľa Vás kompetentný posúdiť, či obsah záväzného stanoviska HMB je súladný napr. s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a do akej miery je záväzné stanovisko HMB (ako dotknutého, zdôrazňujem samosprávneho orgánu) záväzné pre príslušný stavebný úrad, pokiaľ všetky ostatné záväzné stanoviská sú vydávané len a len orgánmi štátu, ktorých pôsobnosť je vymenovaná v § 126 stavebného zákona a v prípade rozporov sú tieto riešené podľa § 136 stavebného zákona. Pripomínam, že so záväzným stanoviskom HMB sa nezapodieva ani § 126, ani § 136 stavebného zákona.
.
Ak Vy, tibor81 (alebo ktokoľvej iný na tomto nete) dokážete túto otázku (problém) kvalifikovane zodpovedať, klobúk dolu.
.
Preto prosím opatrne formulovať svoj názor, vysoko pravdepodobne sa pustím do polemiky.
 

 

- Aktívne domáhanie sa v prípade vydania rozhodnutia stavebného úradu v rozpore so záväzným stanoviskom.
- Dotknuté orgány (záujmy podľa § 126 = podľa osobitných predpisov + Ústava SR) a obec ak nie je stavebným úradom (Ústava SR) sú uplatňované ako záujmy špecializované a ako záujmy územnej samosprávy vyhadrené v územnom pláne (uvažujeme o inak nechránenom území), tu jestvuje kontrola rezortná alebo kontrola nadriadeným orgánom ÚP (tzv. ÚPD sa povinne ukladá na KSÚ) - a tento úrad je aj odvolacím orgánom, KSÚ z úradnej povinnosti kontroluje v prípade odvolania súlad s ÚPD (prax).
Čo si myslíte, kto inak by zastupoval ľud, ak nie obec (HMB)? Myslíte, že práva (a to takmer bezbrehé) má len "investor"? (Toto je závažná spoločenská otázka a presahuje rámec !nejakého" stavebného zákona - a zjavne a dlhodobo aj Vášho ct. chápania.)
Prečo Vás napríklad nezaujíma prakticky totožný vzťah v konaniach EIA?
 

Varoval som Vás,

aby ste opatrne formulovali Váš názor. Prosím, trochu počkajte.
 

Reagovať | tibor81 20.11.2008 12:27

Chcem zdôrazniť, že ide o oprávenú alebo neoprávnenú vetu pána primátora, ktorú podľa článku mal vysloviť na dnešnom mestskom zastupiteľstve:
.
"BRATISLAVA. Niektoré bratislavské mestské časti (MČ) vydávajú kladné územné rozhodnutia k stavbám, ktoré hlavné mesto Bratislava neodsúhlasilo v rámci územného konania."
.
Parafrázovaná definícia problému: Niektoré mestské časti ako stavebné úrady vydávajú "kladné" územné rozhodnutia napriek tomu, že x-tú stavbu mesto neodsúhlasilo, t.j. buď mesto nevydalo žiadne alebo negatívne záväzné stanovisko.
Tibor81, dohodnime sa na tom, že budeme hovoriť o územnmom rozhodnutí, ktoré je individuálnym správnym aktom, t.j. nemiešajme sem také čosi, čo je mimochodom absolútne samozrejmé, že dva najnižšie produkty územnoplánovacej dokumentácie - územný plán obce a územný plán zóny sú čistým produktom samosprávy v rámci svojej originálnej pôsobnosti.
.
Rád by som bol, keby ste súhlasili s tým, že všetky štátne orgány a inštitúcie, ktoré sú vymenované podľa § 126 SZ hája verejný záujem (sem nepatrí záväzné stanovisko vydávané HMB). Jedine BA (vynechám KE) má podľa SZ § 140a tú výsadu, že je dotknutým orgánom v konaniach, t.j. HMB podľa stavebného zákona je vnímaná ako obec, ktorá nie je stavebným úradom, ergo má právo vydávať záväzné stanovisko; vyjadrenie; súhlas; alebo iný správny úkon dotknutého orgánu.
Vtip a problém je v tom, že pre HMB neplatí § 136 ods.4 staveného zákona (riešenie rozporov), lebo ono nemá žiaden nadriadený orgán. Mestská časť ako prvostupňový stavebný úrad v prenesenej pôsobnosti štátnej správy v čase rozhodovania nemôže byť ovplyvňovaný prokuratúrou, odvolacím orgánom, je povinný rešpektovať záväzné stanoviská štátnych orgánov (samozrejme v prípade rozporov konanie prerušuje a obracia sa na nadriadené orgány) a otázka znie, či pán primátor v tomto štádiu sa oprávnene sťažuje alebo nie je spokojný s rozhodnutím stavebného úradu z dôvodu, že konkrétnu stavbu citujem"neodsúhlasilo v územnom konaní".
.
Keďže nevieme suverénne povedať, čo bolo skôr - vajce či sliepka, detto znie otázka, či má právo stavebný úrad revidovať, neakceptovať záväzné stanovisko HMB (lebo je orgánom územného plánovania) a v rozhodovaní sa postaviť do pozície "múdrejšieho", ktorý vie lepšie, zodpovednejšie posúdiť, že umiestňovaná stavba je v súlade s platnou ÚPD napriek tomu, že napríklad záväzné stanovisko HMB je záporné - alebo - bez výhrad akceptovať záväzné stanovisko HMB a stavbu osadiť podľa jeho obsahu.
.
V prípade štátnych orgánov je to relatívne jednoduché - platí § 136 ods. 4 SZ. Aký postup má voliť stavebný úrad (extrémne), ak v konaní je presvedčený, že stavba má mať X podlaží a záväzné stanovisko HMB súhlasí s Y podlažiami?
.
Preto sa vraciam k citovanej vete pána primátora a pýtam sa: Oprávnene vytýka niekrorým stavebným úradom pán primátor, že stavebný úrad vydá tzv. kladné územné rozhodnutie napriek tomu, že ho mesto "neodsúhlasilo"? Kto je kompetentnejší v otvorenom správnom konaní: stavebný úrad (mestská časť) v prenesnej pôsobnosti štátnej správy alebo HMB so svojím záväzným stanoviskom? Kto je kompetentný "rozsúdiť stavebný úrad a HMB v otvorenom správnom konaní?
.
Ja zatiaľ odpoveď nepoznám, len tuším, tibor81. Naše konflikty vznikajú práve preto, tibor81, lebo ja sa rigorózne pridŕžam platnej legislatívy, čo ste mi už neraz vyčítali, pričom Vy vo Vašom predchádzajúcom príspevku zrazu, výnimočne ponímate HMB ako zástupcu ľudu (len si prečítajte túto časť svojho príspevku) a jedným dychom mi kladiete otázku, či "bezbrehé" práva má len investor? Že aké práva má
 

Reagovať | Cozmopolita 20.11.2008 16:5

investor, to Vám už až veľmi často jadrne vysvetlil diskutér STAVEBNY ZAKON.
Preto považujem Vašu poznámku "(Toto je závažná spoločenská otázka a presahuje rámec !nejakého" stavebného zákona - a zjavne a dlhodobo aj Vášho ct. chápania.)" za nepatričnú až nekorektnú, pretože, ak dovolíte, moje ctené chápanie je v rámci platnej legislatívy, pričom zase Vaše ctené chápanie v záveroch ide nad rámec platných legislatívnych pravidiel. Preto sa potom utiekate k takým paušálnym hrubostiam, že naznačujete korupciu u čelných predstaviteľov samosprávy bez výnimky a tušíte či naznačujete nekalé záujmy i tam, kde sa veci nevyvíjajú podľa Vašich predstáv bez ohľadu na to, či sa konkrétne veci dejú alebo nedejú platných zákonov.
.
Takže, tibor81, predbežne mi nekladte otázky na tému EIA - venujte sa prosím obsahu článku, mojim argumentom a dľa možnosti sa vyhýbajte zovšeobecneniam. Pripomínam: debata bola a je o individuálnom správnom akte, v ktorom je nemálo záväzných stanovísk štátnych prgánov, ale len jedno jediné záväzné stanovisko samosprávneho orgánu (HMB), ktorého občasné neakceptovanie vyčíta primátor hlavného mesta nemenovaným mestským častiam.
 

 

Váš problém spočíva v tom, že "pokladáte" (za relevantné a jestvujúce) len štátne orgány, a ignorujete "územnú samosprávu" (áno, teraz ju musím hájiť). Neviete pochopiť obecné zriadenie a jeho význam (pravda, zákonodarcom len naivne predpokladaný), preto ste mentálne ostali kdesi v roku 1990, v ére končiacich národných výborov. Tak, ako "stavebné zákony" č. 50/1976 Zb. (hoci Vami citovanými ustanoveniami aj tento prevzal /musel prevziať/ výdobytok demokratického zriadenia, akej-takej Novembrovej zmeny a Ústavy SR č. 460/1992 Zb.).
 

Cozmopolita,

dovolím si nesúhlasiť s tým, že vo všeobecnosti na záväzné stanovisko HMSR sa nevzťahuje § 126 ods. 1, lebo záujmy chránené predpismi o pozemných komunikáciách je pole pôsobnosti HMSR, aspoň Štatút HMSR to tvrdí, pripúšťam, že pri mnohých stavbách to môže byť neaktuálne, ale určite nie u všetkých,
 

Reagovať | maxikubo 20.11.2008 20:08

Podľa mňa sa mýliš, maxikubo. Ak si pozornejšie pozrieš štatút mesta, ktorý je síce vykonávacím predpisom zákona o Bratislave, ale zákon č.416/2001 Z.z. sa priamo odvoláva na štatút HMB, ktorý umožňuje mestským poslancom prostredníctvom štatútu poprenášať na mestské časti celú, alebo len časť prenesenej pôsobnosťi rôznych úsekov štátnej správy (napr. vodný zákon, cestný zákon, zákon o ochrane krajiny a prírody, územné plánovanie a stavebný poriadok).
.
Pozemné komunikácie patria do pôsobnosti zákona č. 135/1961 Zb. (rozlišuje cesty /pôvodne štátne komunikácie/ a miestne komunikácie), ktorý určuje pôsobnosť cestných správnych orgánov a špeciálnych stavebných úradov pri povoľovaní komunikácií.
.
V BA je napr. špeciálnym stavebným úradom pre povoľovanie miestnych komunikácií I. a II. triedy HMSR, pre miestne komunikácie III. a IV. triedy sú príslušnými špeciálnymi stavebnými úradmi mestské časti. U ciest (pôvodne štátne cesty) v BA je špeciálnym stavebným úradom Obvodný úrad dopravy a cestného hospodárstva v BA, prípadne Krajský úrad pre dopravu a cestné hospodárstvo.
Všeobecné stavebné úrady (mestské časti) komunikácie umiestňujú a pre menované špeciálne stavebné úrady tieto v zmysle § 120 SZ vydávajú záväzné stanoviská (súhlasy) pred povoľovacím konaním. V povoľovacom konaní je príslušná mestská časť ako všeobecný stavebný úrad v pozícii dotknutého orgánu.
.
Preto Ti nepozdáva moje tvrdenie, že na záväzné stanovisko HMSR sa nevzťahuje § 126 SZ. Skutočne sa nevzťahuje, a to preto, lebo HMSR resp. Obvodný úrad dopravy a cestného hospodárstva majú úplne iné, silnejšie kompetencie a to v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
.
Ak komunikáciu ako líniovú stavbu umiestňuje všeobecný stavebný úrad a táto je navrhovaná cez viaceré mestské časti, príslušnosť určuje Krajský stavebný úrad v Bratislave.V územnom konaní má HMB automaticky postavenie dotknutého orgánu, ktorý vydáva záväzné stanovisko podľa §140b stavebného zákona v madväznosti na § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z., ale nie podľa § 126 ods. 1 stavebného zákona.
§ 126 ods. 1 síce spomína pozemné komunikácie, ale osobitný predpis č.135/1961 Zb. presne určuje komptencie špeciálnych stavebných úradov a cestných správnych orgánov medzi ktoré patria o.i. Min. dopravy, PaT SR, Krajské úrad dopravy a cestného hospodárstva, Obvodný úrad dopravy a cestného hospdárstva v BA, HMB, mestské časti HMB, Bratislavský samosprávny kraj...
.
Preto v § 126 ods. 1 SZ sa nachádzajú výlučne štátne orgány vydávajúce záväzné stanoviská chrániace zložky životného prostredia a osobitných záujmov - kompetencie samosprávnych orgánov v prenesenej pôsobnosti štátnej správy presne definujú osobitné predpisy, takmer hromadne vyjadrené v zákone č. 416/2001 Z.z.
.
Z toho vyplýva i problém, že ak podľa môjho názoru na záväzné stanovisko HMB sa nevzťahuje § 126 SZ, ergo ani § 136 ods. 4 SZ - ktorý orgán je kompetentný v otvorenom územnom konaní revidovať záväzné stanovisko HMB? Zrejme je to prvostupňový stavebný úrad... na ktorého konanie sa posťažoval pán primátor na dnešnom mestskom zastupiteľstve?
 

 

Vážení páni,
nesprávne posudzujete "dotknuté orgány" len čítaním § 140a ods. 1 písm a/ StavZák. Čítajte aj písmeno b/, takisto ako čítate (so "stavebnými zákonmi") písmeno c/, ustanovujúce vlastníkov (správcov) sietí a dokonca iné právnické osoby, ak ich ustanovuje osobitný predpis.
Obec ako územná samospráva (ak nie je priamo stavebným úradom a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území) nie je viazaná § 140a ods. 3 StavZák, pretože vystupuje ako uvedená entita a zložka zriadenia/usporiadania Slovenskej republiky.
.
Dávam Vám do pozornosti verejnú vyhlášku z 20. 11. 2008 ( http://www.staremesto.sk/index... ), ktorú by niektorí "developerskí" diskutuijúci mali hodnotiť priamo ako "vzburu" stavebného úradu...
 

Reagovať | tibor81 21.11.2008 8:51

Nrozumiem Vášmu príspevku - nám obom sú jasné pozície dotknutých orgánov štátnej správy (viď hore §-y 126 a 136 stavebného zákona), Maxikubo spochybnil len osobitný predpis o pozemných komunikáciách podľa §-u 126 ods. 1 - jasom sa zase zase sústredil len a len na záväzné stanovisko samosprávy (HMB) ako jediného subjektu., ktorý vydáva záväzné stanovisko za samosprávu v originálnej pôsobnosti. Preto čítanie "len §-140a, lebo polemika sa točí o tom, či primátor oprávnene vyčíta stavebným úradom, že vydávajú záväzné stanoviská, presnejšie v územnmom konaní vydávajú územné rozhodnutia napriek tomu, že HMB príslušnú, konkrétnu stavbu "neodsúhlasilo". Ostatnú, takmer dvadsiatku záväzných stanovísk štátnych orgánov si nevšímame, ich funkcia resp. "oprava" je zrejmá z §-u 136 stavebného zákona.
 
Hodnoť

 

"Niektoré mestské časti povoľujú stavby, ktoré mesto neodsúhlasilo"
Nuz, kazdy si robi co chce, mesto zase povoluje stavby, proti ktorym je prevazna cast obcanov mesta.
 


Najčítanejšie na SME Bratislava