SME
Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Porovnanie: Mestské centrum Stará Tržnica a Ars Atrium

Porovnanie projektov vypracovala Aliancia Stará tržnica.

1. Predkladateľ projektu

McSt (Mestské centrum Stará tržnica): Projekt predkladá občianske združenie založené za účelom revitalizácie Starej tržnice. Členmi združenia sú odborníci so skúsenosťami v oblasti manažovania veľkých projektov, organizovania kultúrnych podujatí a trhov, fundraisingu, marketingovej komunikácie i práva, a to Gábor Bindics, Lucia Faltínová, Martin Giertl, Denisa Chylová, Zora Jaurová, Martin Jenča, Mirka Ľachká, Pavol Murín, Illah van Oijen, Matúš Vallo a Barbara Zavarská.

Skryť Vypnúť reklamu

AA (Ars Atrium): Projekt predkladá pán Peter Petrovič z Guarant International, spol. s.r.o., ktorá podniká v oblasti kongresovej turistiky v Čechách a na Slovensku.

2. Cieľ projektu

McST: „Cieľom projektu je vytvorenie multifunkčného priestoru, ktorý bude jednoduché prispôsobiť rôznym požiadavkám. Aliancia plánuje využitie tržnice na mestskú kultúru, trhy a služby, pričom dôraz pri nastavení funkčných rámcov pre prevádzku priestoru bol kladený na jeho dlhodobú udržateľnosť a vygenerovanie dostatku finančných prostriedkov na rekonštrukciu, bez nutnosti finančného vstupu zo strany mesta Bratislava. Takto pripravený multifunkčný priestor bude tiež v dlhodobom horizonte jednoduché využiť i na iné spôsoby, než momentálne navrhuje Aliancia.“

AA: „Prichádzame s projektom ktorým zmeníme chátrajúci objekt v centre mesta na moderné kultúrno-spoločenské centrum založené na niekoľkých základných bodoch.

Skryť Vypnúť reklamu

Rozvinúť Starú tržnicu ako priestor kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských, konferenčných aktivít s dôrazom na pravidelnosť, reprezentatívnu návštevnosť a kvalitu ponúkaných služieb, produktov a akcí, ktoré sa tu budú odohrávať.

Pritiahnuť pozornosť usporiadateľov kvalitných kultúrnych podujatí, koncertov, divadelných predstavení, výstav výtvarného umenia, odborných a iných spoločenských udalostí, poskytnúť im všestranný profesionálny servis a zázemie.

Obohatiť prevádzku Starej tržnice o prvky, ktoré budú potvrdzovať a povyšovať špecifickú atmosféru tejto architektonickej pamiatky.“

3. Obsah projektu

McST: Tržnica by mala byť multifunkčným priestorom, poskytujúcim víkendové trhy (farmárske trhy a trhy dizajnové/knižné/blšie...) a mestskú kultúru cez pracovné dni od utorka do piatku (tanečné vystúpenia, divadlo, filmové premietania, diskusie, prednášky, koncerty...). Zároveň by v priestoroch po obvode budovy sedem dní v týždni fungovali prevádzky poskytujúce rôznorodé služby, ako napríklad požičovňa bicyklov a nabíjačkáreň pre elektromobily, reštaurácia ponúkajúce jedlá z potravín spĺňajúcich kvality Slow Food, informačný bod pre Bratislavský kraj zriadený BSK a iné.

Skryť Vypnúť reklamu

Plánovaná programová náplň je v projekte podrobne rozpracovaná a pre väčšiu prehľadnosť rozdelená do troch častí – trhy, služby, mestská kultúra. Aliancia ponúka mestu možnosť využiť priestory tržnice pre mestské aktivity dvakrát mesačne zdarma.

AA: V Ars Atrium by sa mali konať kongresové aktivity, ponechané mestské podujatia, spoločenské udalosti, tradičné podujatia ako mestský ples, majáles, adventný a veľkonočný trh, akcie pre široké publikum, ako aj ďalšie, ktoré prípadne vzniknú. V projekte sa spomína aj galerijný priestor v suteréne.

,,Našim zámerom nie je plniť priestory za každú cenu a každý deň, pretože vhľadom na stávajúci technický stav objektu, príliš intenzívnym využívaním dochádza k jeho značnej amortizácii. Mnohé podujatia môžu byť technicky náročné na prípravu, výstavbu dekorácií a technického vybavenia tak aby prevádzkou netrpela stavba a jej zariadenia. Preferujeme kvalitné, dobre pripravené podujatia, ktoré budú zvyšovať kredit Starej tržnice.“

V projekte nie je programovej štruktúre venovaný dostatočný priestor a nie je jasné, aká bude skladba programu – o kongresových aktivitách sa dozvie čitateľ len nepriamo , nie je vysvetlené, akú časť programu budú tvoriť kongresy a akú spoločenské a kultúrne podujatia.

4. Architektúra projektu

McST: ,,Architektonický návrh reaguje na požiadavky variability priestoru, priestorovým usporiadaním bola zohľadňovaná možnosť prispôsobenia interiéru rôznorodým podujatiam. V suteréne budovy je umiestnené technické zázemie, skladové priestory určené pre prevádzkarov a trhovníkov, ako aj pre komerčné využitie priestorov. So súčasným prepojením 1.NP a suterénu eskalátormi sa v návrhu neuvažuje, je nahradené výsuvnou plošinou slúžiacou na zjednodušené premiestňovanie technického zariadenia počas kultúrnych podujatí a prípadne aj na zásobovanie.

Prvé nadzemné podlažie má 3 základné varianty usporiadania, v závislosti od charakteru pripravovaného podujatia. Variabilne je možné trhové usporiadanie až pre 25 stánkov alebo tribúnove sedenie pre 330 divákov. Kapacitu priestoru sedenia je možné zvýšiť na galérii 2.NP.

Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhnuté prenajímateľné priestory kancelárskeho či ateliérového typu. Na galérii je možnosť rozšíriť kapacitu sedenia o 200 miest, a tak je v celom priestore tržnice možné usadiť okolo 530 ľudí.“

Súčasťou kapitoly o architektúre sú nákresy a vizualizácie navrhovaných priestorových riešení.

AA: ,,V podzemí plánujeme menšiu kultúrnu halu - galériu vhodnú na výstavy, aukcie a iné prezentácie výtvarného umenia, šatne pre účinkujúcich, hygienické zariadenia, zázemie pre technické vybavenie.

Hlavný kultúrny priestor bude na úrovni prvého nadzemného podlažia, po obvode ktorého bude veniec priestorov na dlhodobé prenájmy nezávislé na prevádzke v hlavnej hale. Samozrejme zostanú zachované všetky tri vstupy, komunikácie, hygienické zariadenia pre návštevníkov a technické vybavenie. Na úrovni druhého nadzemného podlažia bude pokračovať hlavný kultúrny priestor na balkónoch, časť v ktorej sú kancelárske priestory bude služiť ako zázemie pre produkciu. Zachováme aj hygienické zariadenia pre návštevníkov.“

Kapitola neobsahuje nákresy a vizualizácie navrhovaných priestorových riešení.

5. Financovanie a harmonogram projektu

McST: ,,Hlavnou stratégiou pri financovaní projektu Mestské centrum Stará Tržnica bude snaha o diverzifikáciu zdrojov a tak zamedzenie závislosti na jednom spôsobe financovania pričom financovanie bude úplne nezávislé od finančných zdrojov mesta, tak ako je uvedené i v návrhu Zmluvy o spolupráci v prílohe.

Zameriame sa na nasledovné:

- verejné zdroje (štátne zdroje, mestské zdroje)

- Európske zdroje (štrukturálne fondy, Európske komunitárne podporné programy)

- súkromné zdroje

- samofinancovanie prevádzky

- Európsky fond sociálneho podnikania“

,,Za každý mesiac, ktorý bude Aliancie Stará Tržnica, o.z. tržnicu využívať, investuje 10 000 eur do rekonštrukcie a opráv technického stavu budovy. Investície sa budú konať vždy po naakumulovaní istého obnosu (napríklad 60 000 eur po šiestich mesiacoch), pričom o konkrétnom účele použitia finančných prostriedkov rozhodne správna rada. Po ukončení skúšobnej doby (2 roky) a zavedení plnej prevádzky budú prípadné zisky z prenájmov slúžiť i na vybalansovanie programovej štruktúry, ako je navrhnuté v kapitole 5. Programová náplň.“

Za rok sa po zavedení plnej prevádzky uskutoční približne 80 ráz trh, 208 podujatí pre verejnosť a 24 súkromných podujatí.

Súčasťou projektu je rozpočet s podrobnými tabuľkami, kde je možné nájsť i plánované príjmy z podujatí v členení podľa ich charakteru (komerčné, kultúrne so ziskom, kultúrne bez zisku, zdarma).

Aliancia plánuje za každý rok investovať do opráv, rekonštrukcie a vybavenia tržnice spolu 120 000 €.

AA: „Prvé tri roky predpokladáme realizovať intenzívnejšie rekonštrukčné a revitalizačné práce. Zrealizovaných akcií bude preto pravdepodobne menej. Uvažujeme, že by sa tu mohlo v prvých dvoch rokoch konať okolo 50 - 60 väčších podujatí ročne. V období nasledujúcich troch rokov by sa počet podujatí mohol zvýšiť na 70 až 90 ročne. S ohľadom na to, že mnohé významné akcie sa plánujú aj tri štyri roky dopredu by sa v piatom roku mohol dosiahnuť optimálny stav 100 -140 akcií ročne. Počet akcií v jednotlivých rokoch nasledujúceho desaťročného obdobia môže pochopiteľne kolísať, ale mal by oscilovať okolo počtu 140 ročne.

Našou vstupnou investíciou budú opravy vo výške 80 000 €. Do piatich rokov zafinancujeme opravy za ďalších 70 000 €.

Vzhľadom na to, že Stará tržnica je vlastníctvom Hlavného mesta SR, Bratislavy, nemôže si prenájomca uplatňovať výdaje na opravy ako náklady svojej podnikateľskej činnosti. Tieto prostriedky mienime Hlavnému mestu SR poskytnúť formou mimoriadneho nájomného, ale zároveň navrhujeme, aby do budúcej zmluvy o prenájme priestorov bola zahrnutá klauzula, že sa zaväzujeme tieto prostriedky použiť na hradenie rekonštrukčných prác na objekte prenájmu. Ako doklady o vykonaných prácach predložíme účtové doklady dodávateľov. Súčasne zástupca mesta bude mať možnosť odsúhlasiť ich použitie.

Každý rok poskytneme 5% z obratu na ďalšiu rekonštrukciu a údržbu Starej tržnice, jeho výšku v prvých piatich rokoch predpokladáme:

v roku 2013 - 15 000,-€

v roku 2014 - 15 000,-€

v roku 2015 - 20 000,-€

v roku 2016 - 20 000,-€

v roku 2017 - 20 000,-€

V prvých piatich rokoch by sme platili Magistrátu nájomné vo výške 25 000, 00 € ročne.

V nasledujúcom období, piaty až desiaty rok Magistrátu príjem zdvojnásobíme na 50 000,00 € ročne.

V období prenájmu desiaty až pätnásty rok Magistrátu príjem strojnásobíme na 75 000,00€ ročne.“

Súčasťou sú tabuľky znázorňujúce výdavky na prevádzku – osobné náklady, mzdy, výdavky na energie a pod. Chýba tabuľka znázorňujúca plánované príjmy v členení podľa podujatí.

6. Partneri projektu

McST: Členovia Aliancie Stará Tržnica, o.z. už od začatia prípravy projektu oslovovali potenciálnych partnerov a rokovali s nimi o možnostiach spolupráce. Na základe získaných vyjadrení potom Aliancia pripravovala projekt tak, aby v čo najväčšej miere zodpovedal reálnym možnostiam a požiadavkám, či už z programového alebo architektonického hľadiska.

Spolu bolo oslovených 88 organizácií, z toho 7 vysokých škôl, 38 veľvyslanectiev, 24 organizácií zaoberajúcich sa organizáciou rôznych typov podujatí a 19 potenciálnych finančných alebo iných partnerov. Podporu projektu a pripravenosť spolupracovať na programe vyjadrilo 19 organizátorov a 18 veľvyslanectiev a 6 iných organizácií (Hlavné mesto SR Bratislava, BSK, Mestská časť Staré Mesto, Visegrádsky fond, ZSE, Slovnaft). Vyjadrenia od partnerov možno nájsť v prílohe k projektu.

AA: GUARANT Group je skupina firiem a divízií spojená spoločnými vlastníkmi a filozofiou. Skupina GUARANT podniká v oblasti kongresovej turistiky a MICE segmentu (Meetings – Incentives – Conferences – Events). Počas doby svojej existencie dosiahla obrat vyše 300 miliónov Euro.

Skupina GUARANT Group sa skladá z nasledujúcich firiem:

GUARANT International Česká republika

GUARANT International Slovenská republika

Intercatering

Partneri:

1.národná aukčná spoločnosť, s r. o.

Bratislava Tourist Board

V časti venovanej Marketingu sa spomína: „Disponujeme databázou viac ako 2 500 koncových klientov a partnerov. Priestory Starej tržnice okamžite zahrnieme do svojej ponuky a budeme ju cielene propagovať medzi svojimi stálymi klientami.“

7. Propagácia

McST: Súčasťou projektu je kapitola venovaná komunikácii, kde sa nachádzajú východiská komunikácie, návrh nového loga a identity, vizualizácie znázorňujúce využitie novej komunikačnej identity. Návrhy vypracovalo kreatívne štúdio Milk.

AA: Projekt v kapitole venovanej propagáciu tvrdí, že dôjde k premenovaniu budovy na Ars Atrium, následkom čoho bude pre jej potreby vytvorená celá vizuálna identita. Chýbajú návrhy, vizualizácie.

8. Zhrnutie:

Projekt McST má spolu 152 strán, projekt Ars Atrium 26. Projekt Ars Atrium je málo konkrétny najmä čo sa týka programovej stránky, hoci sa snaží navodiť dojem, že vznikne kultúrne centrum, nedostatok špecifických informácií hovorí skôr o opaku. Aj v sekcii o marketingu priznávajú, že budovu budú ponúkať svojím klientom – Guarant pôsobí na trhu organizovania kongresov. Na konci projektu Guarant vymenúva iné budovy, o prevádzku ktorých sa starajú v Čechách.

Projekt McST je občianskym projektom, ktorý chce z tržnice spraviť verejnosti prístupný priestor, ktorý bude poskytovať rôznorodé služby rôznym cieľovým skupinám, nie uzavretej skupine spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Bratislava

Inzercia - Tlačové správy

 1. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 204
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 420
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 7 776
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 536
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 7 412
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 234
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 307
 8. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 266
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 178
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 117
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu