Umelecké školy chystajú prijímačky

V základných umeleckých školách bývajú najvyťaženejšie hudobné a výtvarné odbory. Záujem je najmä o hru na gitare a o počítačovú grafiku.

Tvorba v akomkoľvek z umeleckých odborov dieťa rozvíja.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

BRATISLAVA. „Na deťoch, ktoré sa venujú umeleckej činnosti v akomkoľvek odbore to vidieť. Učia sa byť precízne, koncentrované, pracujú na sebe a naučia sa vážiť si seba aj iných. Okrem toho sa naučia vystupovať na verejnosti,“ hovorí Zuzana Gabrišová, riaditeľka súkromnej Základnej umeleckej školy Mierová.

Takmer tretina školopovinných detí v Bratislave sa hlási na základné umelecké školy. Najväčší záujem býva

o hudobné odbory a výtvarnú, medzi nimi vedú hra na gitaru a počítačová grafika. Okrem tradičných odborov možno v ZUŠ študovať napríklad animáciu a rôzne multimediálne smery.

Prijímacie talentové skúšky robia školy v máji a júni. Kto nestihne prijímačky pred letnými prázdninami, nemusí stratiť celý rok, dodatočné prijímacie skúšky bývajú ešte začiatkom septembra.

Bratislavské deti majú na výber z viac ako 20 základných umeleckých škôl, súkromných (SZUŠ) či štátnych (ZUŠ).

Štátne školy obvykle poskytujú viaceré alebo všetky odbory umeleckého zamerania – teda hudobný, výtvarný, tanečný a literárno­drama〜tický. Súkromné sú zvyčajne špecializované, zameriavajú sa napríklad primárne na zborový spev, divadlo či muzikálové herectvo.

Aký odbor zvoliť

Talent či vyhranený záujem o niektorý tvorivý odbor sa nemusí prejaviť v ranom veku a rodičia nie vždy vedia odhadnúť, ktorý odbor zvoliť.

„Odporúčame prísť s dieťaťom na prijímacie pohovory. Učitelia pomôžu nájsť či už vhodný hudobný nástroj, alebo sa rozhodnúť pre kreslenie, tanec či divadlo,“ hovorí riaditeľka ZUŠ Exnárová Anna Miklovičová.

V prípravnom ročníku sa dieťa zorientuje v základoch hudby alebo tanca, prípadne začne s rôznymi výtvarnými technikami.

„Každý odbor má svoje prípravné štúdium zvlášť,“ hovorí Helena Kopscová, zástupkyňa riaditeľky ZUŠ Ľudovíta Rajtera v Ružinove. ZUŠ doň prijímajú už deti vo veku štyri – päť rokov.

Učia už od škôlky

Niektoré školy pracujú s deťmi priamo v materskej škole. Tanečnú prípravu môžu navštevovať deti na MŠ Bancíkova a Iľjušinova.

„V škôlke deti absolvujú prvý ročník dvojročnej prípravky, v prvom ročníku ZŠ potom druhý,“ vysvetlila riaditeľka SZUŠ Mierová Zuzana Gabrišová.

Podobne vo viacerých materských školách v Petržalke sa deti učia spievať v zbore, chodia na sústredenia a pri rôznych príležitostiach vystupujú.

Začať možno aj neskôr

Ak sa dieťa zatúži naučiť tancovať či hrať na hudobný nástroj hoci v 12 rokoch, aj to je možné. Raditeľ školy môže zaradiť do ročníkov aj vekovo starších žiakov.

„Rieši sa to potom kontrahovaním štúdia, teda študovaním dvoch ročníkov za jeden školský rok,“ vysvetľuje Ivan Kováčik, zástupca riaditeľa ZUŠ Eugena Suchoňa.

Ak je vekový rozdiel príliš veľký, 13 až 14­ročných žiakov prijmú do II. stupňa základného štúdia bez absolvovania I. stupňa.

Na ZUŠ E. Suchoňa už prijímačky na ďalší školský rok boli. Prišlo približne 140 uchádzačov. Najväčší záujem bol o výtvarný odbor, hru na gitare a spev.

„Nemôžeme uspokojiť všetkých záujemcov o štúdium, bude sa prísne vyberať na základe výsledkov prijímacích skúšok a odporúčaní komisií,“ hovorí Kováčik.

Zástupcovia škôl sa zhodujú v tom, že pre každé dieťa je umelecké vzdelanie veľkým prínosom.

Poplatky určuje zriaďovateľ

Zriaďovateľom základných umeleckých škôl v Bratislave je mesto. Výška školného závisí od typu štúdia, platí sa obvykle na pol roka vopred.

Školné je odstupňované percentuálne podľa výšky životného minima dieťaťa a typu vzdelávania od 2 do 5 percent, dospelý platí 5 alebo 9 percent zo životného minima.

Tento rok bola výška mesačného školného v individuálnom vzdelávaní v prípravke 5,50 eura, u žiakov do 18 rokov 10 eur, študenti nad 18 rokov platili 10,50 eura a zárobkovo činné osoby 21 eur.

Pri kolektívnom vzdelávaní žiaci do 18 rokov platili 5,50 eura, študenti nad 18 rokov 6 a zárobkovo činné osoby 11,50 eura mesačne.

O výške príspevku do fondu Rodičovského združenia rozhodujú rodičia.

ico

ZUŠ a SZUŠ - odbory, príjmačky, poplatky

Perex

Základné umelecké školy

ZUŠ Vrbenského 1, Rača Krasňany (tanečný, výtvarný, hudobný odbor)
Príjmačky: 18. - 28. júna, od 14.00 do 17.30.

ZUŠ Daliborovo nám.2 (odbory: hudobný, výtvarný, tanečný); Gessayova 8 (odbory: hudobný, výtvarný, lit.­dramatický); ZŠ Rusovce a ZŠ Jarovce (hudobný odbor). Na školu sa možno hlásiť do konca škol. roka.

ZUŠ Eugena Suchoňa (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný, špeciálne: aj pre deti zdravotne postihnuté) . Škola už mala prijímacie pohovory pre škol. rok 2012–13.

ZUŠ Exnárova 6 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor). Škola vyučuje aj PC grafiku, animáciu a fotografiu. V škole pôsobia aj popová, džezová a rocková kapela.
Prijímačky: 29. 5., 7. 6. a 20. 6. od 14.00 do 19.00 v ZUŠ Exnárova 6, Orenburská 31 a Bancikovej 2.

ZUŠ Hálkova 56 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor) Detašované pracoviská - ZŠ s MŠ Česká 10 (hudobný odbor) a ZŠ s MŠ Sibírska 39 (výtvarný odbor)
Zápis: 5. a 6. júna od 14.00 do 18.00.

ZUŠ - Istrijská 22 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný). Vo Vajnoroch na CZŠ J. Pavla II. hudobný a tanečný odbor. Talentové skúšky: 22. 5. od - 15.00 - 18.00.

ZUŠ Jozefa Kresánka, Karlovoveská 3 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor)
Prijímačky: 18. a 19. júna od 14.00 – 18.00.
Deň otvorených dverí: 31.mája od 14.00 – 18.00. Škola pôsobí aj na:

 • Karlovoveská 3 (hudobný a tanečný odbor),
 • Sekulská 3 (literárno-dramatický, tanečný, výtvarný odbor),
 • ZŠ Majerníkova 60 (hudobný, tanečný, výtvarný odbor),
 • Lamač Zlatohorská ul. (hudobný odbor),
 • Lamač ZŠ Malokarpatské nám. (tanečný, výtvarný a lit.-dramatický odbor),
 • Záhorská Bystrica ZŠ Hargašova ul. (hudobný, tanečný a výtvarný odbor).

V škole vyučujú aj hru na fujare, cimbale a gajdách, pôsobí tu aj súbor renesančnej hudby či populárnej hudby.

ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5 (tanečný, výtvarný, hudobný odbor).
Špecifiká školy: výučba kompozície a improvizácie, orchester mladých, ľudová hudba, animovaný film a fotografia. V tanečnom odbore aj orientálne tance.
Prijímacie pohovory: 4. a 5. júna od 14.00 do 18.00. (Výtvarný odb. na Sklenárovej 2, tanečný odbor Sklenárova 5).
Deň otvorených dverí 31. 5. od 14.00.

ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11 (hudobný odbor, spev, zborový spev – Bratislavský detský zbor, hra na hudobných nástrojoch, hudba a počítač – predmet zameraný na osvojenie základov kompozície)
Prijímačky: 31. 5. a 1. 6. od 14.00 do 17.00.

ZUŠ Podjavorinskej 9 (výtvarný odbor)
Talentové skúšky: 6. júna od 14.00 do 17.00.

ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6, (tanečný, literárno-dramatický, hudobný odbor, výtvarný odbor).
Prijímačky 5. a 6. júna od 14.00 do 17.00. (na Jesenského 6, tanečný odbor na Šancovej 39. Od budúceho škol. roka budú odbory, ktoré sídlili na Jesenského pôsobiť v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor, audiovizuálna a multimediálna tvorba).
Talentové skúšky: 23. - 25. mája od 14.00 - 18.00.

Súkromné základné umelecké školy

Pozn. Informácia o výške školného sa vzťahuje na aktuálny školský rok.

Schola Ludus (literárno­dramatický a tanečný odbor). Školné: 25 eur/mesiac. Škola sídli v Elledance na Miletičovej 17.
Konkurz: 14. júna 15.00 - 17.30 pre deti 10 – 16 rokov.

SZUŠ Ružová dolina (výtvarný, hudobný a literárnodramatický odbor).
Prijímačky škola nerobí, prihlásiť sa dá elektronicky, telefonicky.
Školné: VO 10 eur/mesiac; HO: 14 eur/mesiac; LDO 9 eur/ mesiac, prípravka 8 eur/mesiac.

SZUŠ Železničná 14 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor).Rozšírené štúdium tanca a prípravu žiakov na prijímacie skúšky na Tanečné konzervatórium.
Školné: Tanečný odbor 14,50 eura /mes., výtvarný odbor- 16,50 eura /mes.
Talentovky: 19. až 21. júna 15.00 - 18.00.

SZUŠ Vajnorská 19 (výtvarný odbor) Prijímacie skúšky: 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13.6. od 15.00 do 19.00. Školné: 14 eur / mes.

SZUŠ Mierová 46 (tanečný, literárno-dramatický, hudobný odbor). Výučba v tanečnom odbore aj na detašovaných pracoviskách MŠ Bancíkovej 2, MŠ Iľjušinovej.
Prijímačky: 26. júna od 13.30 do 17.00.
Školné: od 13 do 17 eur / mes. (podľa odboru, prípravka 7 eur, v MŠ 10 eur /mes.)

SZUŠ Alkana, Batkova (zameranie na muzikál - prípravka, tanečný, dramatický, hudobný odbor). Zápis: 22. 5. a 7. 6. od 15.00 do 18.00.
Školné: prípravka 14 eur /mes., ročník 20 eur /mes.

SZUŠ ART Pegas, ZŠ Tupolevova 20 (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor). Zápis: do 25. mája (po – pia) od 16.00 do 18.00.
Prípravka 10 eur /polrok, ateliéry 25 – 50 eur / polrok.

Bratislavský chlapčenský zbor (zborový a sólový spev).
Konkurz pre chlapcov 7 – 9 rokov: 19. a 25. júna od 16.30 do 18.00 v Opere SND na Pribinovej ul.
Školné je 14,50 eura /mes.

SZUŠ Kremnická (hudobný odbor – spev a klavír)
Školné: 16,92 eura/ mes.

SZUŠ Macharova (hudobný odbor, dievčenský zbor Canens, zborový spev detí v MŠ )

SZUŠ Prokofievova (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický)Zápis: bez prijímacích pohovorov v septembri.
Školné: 6,20 – 12,20 eura /mes.

SZUŠ Vígľašská 1 (škola sa orientuje na divadlo, dramatický, hudobné a tanečný odbor )
Príjmačky 13. a 20. júna od 15.30 - do 17.30
Školné: 15 eur / mes

Cirkevná základná umelecká škola

Cirkevná ZUŠ sv. Cecílie, Chlumeckého 10, (výtvarný, literárno-dramatický, hudobný a tanečný odbor).Dodatočné príjmacie skúšky budú na:
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32. Dodatočné skúšky budú 2 a 3. septembra.
Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova 10. Dodatočné skúšky budú 31. mája, 2 a 3. septembra.
Informáciu o výške školného škola neposkytla.

(vju)

Najčítanejšie na SME Bratislava


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 346
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 779
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 079
 4. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 044
 5. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 163
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 653
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 638
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 425
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 422
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 1 058