Staré Mesto

Obchodníkov zo Štúrovej má spasiť električka

Štúrova ulica je otvorená pre chodcov, cyklistov a autá. Ľudí na nej pribúda, no podniky pomizli. Tie, ktoré vydržali, sa ušlých ziskov od mesta nedočkajú.

Ružinov

Po úradníčku prišli kriminalisti

Starosta Ružinova Dušan Pekár mal podozrenie, že na miestnom úrade dochádza ku korupcii.

Ružinov

Chodník v Ružinove obnovia do konca júna

Na križovatke ulíc Ružinovská a Bajkalská vyrastie do jesene nové administratívne centrum. Počas stavby Rosumu chodia peší po štrku a hline.

Bratislava

Hlavné mesto skontroluje stav verejného osvetlenia

Analýza stavu mestského osvetlenia bude podkladom k verejnému obstarávaniu na dodávateľa verejného osvetlenia.

Bratislava

Pre kúpaliská sa začala sezóna, teplota vody je nad 20 stupňov

O začatí letnej sezóny na bratislavských kúpaliskách na svojej internetovej stránke informuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta.

Bratislava

Dvojčatá začínali na petržalskom futbalovom letisku

Jozef Čapkovič je jediným československým futbalistom, ktorý vyhral majstrovstvá Európy i slávnu kontinentálnu klubovú trofej.

Bratislava

Starbucks otvára prvú kaviareň

Prvé dni plánuje americká sieť kaviarní rozdávať v meste zľavové poukazy.

Staré Mesto

Vráťme opäť svetlo pod Most SNP

Aby sa ľudia cítili v Bratislave príjemne, treba zlepšiť verejné priestory. S dobrými nápadmi prichádza aj občianske združenie My sme mesto. V každom čísle vám predstavíme jeden z nich, tentoraz ide o zlepšenie…

Bratislava

Cesty v meste opravia do konca júna

Masívne výmeny asfaltových kobercov sa robia pre návštevu eurodiplomatov. Na rekonštrukciu ciest a zveľadenie mesta minie magistrát 15 miliónov eur.

Bratislava

Detské ihrisko na Páričkovej bude do konca júla hotové

Oddychová zóna s detským ihriskom na Páričkovej ulici v bratislavskom Ružinove by mala byť do konca júla hotová.

Bratislava

V Devíne budú v nedeľu Devínske hody i degustácia vín

Degustácia vín, hudba i tanec budú súčasťou nedeľného kultúrneho podujatia Devínske hody v bratislavskej mestskej časti Devín.

Bratislava

Brigáda, pri ktorej niečo nehrá

Šoférov by mal dopravca asi radšej hľadať v stredných školách či na úradoch práce.

Bratislava

Brigádnici električky povedú už v lete

Vysokoškoláčky zatiaľ električky nepovedú. Aj keď sa prihlásili, na brigádnicky kurz nakoniec nešli.

Bratislava

Na Kopčianskej ulici uniká plyn, zasahujú tam hasiči

Bratislavskí hasiči zasahujú na Kopčianskej ulici, uniká tam plyn.


Inzercia – Tlačové správy


 1. Plzenská reštaurácia Žilina. Bohatá ponuka pre každého.
 2. Plzeň na Táloch. Slovenské halušky s českým pivom
 3. Nebojte sa spoluúčasti pri nehode, ŠKODA vám ju nahradí
 4. Podnájom či hypotéka? Prečo je bývanie vo vlastnom stále výhodné
 5. Nový spôsob krádeže vozidiel sa objavuje už aj na Slovensku
 6. Platby za elektrinu už môžeme uhrádzať, kedy nám to vyhovuje
 7. Viac emócií, vyššia hospodárnosť
 8. To najlepšie v novom televízore a služba HBO GO ako darček
 9. Akú farbu má mať banán, aby sa lepšie predával?
 10. Jaguar loví v nových teritóriách
 1. Dajú sa dať pastové dvere do bytu?
 2. Plzenská reštaurácia Žilina. Bohatá ponuka pre každého.
 3. Plzeň na Táloch. Slovenské halušky s českým pivom
 4. Primátor predloží informácie o stave zmien v ÚP mesta
 5. Informácia o výbere prevádzkovateľa verejného osvetlenia
 6. Nový domov? V dobrej lokalite sa nesmiete nudiť
 7. Nebojte sa spoluúčasti pri nehode, ŠKODA vám ju nahradí
 8. ND Praha v SND: Šostakovičova veľkolepá extravagancia!
 9. Dajú sa namontovať dvere opačne? Otváravé von namiesta
 10. Čo je adekvátna náhrada za už nevyrábané 3-komorové okná?
 1. Nový spôsob krádeže vozidiel sa objavuje už aj na Slovensku
 2. Podnájom či hypotéka? Prečo je bývanie vo vlastnom stále výhodné
 3. Platby za elektrinu už môžeme uhrádzať, kedy nám to vyhovuje
 4. Akú farbu má mať banán, aby sa lepšie predával?
 5. Jaguar loví v nových teritóriách
 6. Viac emócií, vyššia hospodárnosť
 7. To najlepšie v novom televízore a služba HBO GO ako darček
 8. Plzeň na Táloch. Slovenské halušky s českým pivom
 9. Nový príbeh Cvernovky
 10. Turecko: Tipy na last minute dovolenku